Kontaktujte nás +420 776 699 141 office@seamless1.cz

Ochrana osobních údajů

1.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu. 1.2. Kupující resp. dotčená osoba (dále jako 'kupující' nebo 'dotčená osoba') poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.seamless1.cz, realizování marketingových aktivit, informací o novinkách a akčních nabídkách. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob na marketingové účely na základě jejich žádosti resp. souhlasu dotčené osoby v souladu s § 11 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.seamless1.cz, při registraci na internetovém obchodě www.seamless1.cz nebo jiným vhodným způsobem. Dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě www.seamless1.cz, aby prodávající zpracoval a uchovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému Marketing. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího 1.4. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'ZnOOÚ'), aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu podle bodu 1.1. a to pro účely uvedené v bodě 1.2. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu. 1.5. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení. 1.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uvedené v bodě 1.2. těchto všeobecných obchodních podmínek. 1.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny. 1.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. 1.9. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat 1/ potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané, 2/ ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu: a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován, b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ, c) účel zpracování osobních údajů, d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména: - poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,br/> - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny, - třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté, - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny, - třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté, - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny, - formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny, - třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů, 1.10. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 1.14. je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací: 1/ ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování, 2/ ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 3/ opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 4/ likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, 5/ likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, 6/ blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího. 1.11. Právo kupujícího podle bodu 1.10. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob. 1.12. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči 1/ zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci, 2/ využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo 3/ poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu. 1.13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí. 1.14. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle bodu 1.21. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího. 1.15. Pokud kupující uplatní své právo 1/ písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání, 2/ osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu, 3/ u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu. 1.16. Kupující při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. 1.17. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. 1.18. Pokud kupující nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba. 1.19. Žádost kupujícího podle bodu 1.9., 1.10. 1 /, 3 / až 6, a bodu 1.12. až 1.14. vybaví prodávající bezplatně. 1.20. Žádost kupujícího podle bodu 1.10. 2 / vybaví prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 1.21. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle odstavců 1.19. a 1.20. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 1.22. Omezení práv kupujícího podle bodu 1.11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. 1.23. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v bodě 1.2. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů: PPL CZ s.r.o. K Borovému 99 Jažlovice 251 01 Říčany IČO: 25194798 ZÁSILKOVNA s.r.o. Drahobejlova 1019/27 Libeň 190 00 Praha 9 IČO: 28408306 Kupující po odeslání objednávky, nebo registraci může dostat zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoliv odvolat po přihlášení do klientského centra v sekci 'Můj účet' a podsekci 'Můj newsletter'. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.fashion-lucullus.cz Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Všechny ceny v Bitcoin jsou převedeny z ceny v Eurech podle kurzu Bitcoin Best Bid (BBB) ​​poskytované našim partnerům BitPay. Všechny Bitcoin transakce jsou doprovázeny fakturou která je platná 15 minut. V případě že se platba neuskuteční do daného limitu, je nutné vytvořit novou fakturu. Zrušené objednávky: Zrušené objednávky mohou mít nárok na náhradu peněžních prostředků v českých korunách. Náhrada bude vydána v plné částce hodnoty objednávky v mene Česká koruna na bankovní konto podle požadavku kupujícího. Vrácené objednávky: Vrácené objednávky budou mít nárok na náhradu peněžních prostředků v českých korunách na bankovní konto podle požadavku kupujícího. Platební anomálie: V případě že nastane některá z následujících situací při placeni jménem Bitcoin, náš zákaznická podpora se vás bude snažit kontaktovat aby vám pomohla vyřešit danou situaci: Proplacena objednávka: proplacena objednávka bude přijata a všechny prostředky nad požadovanou částku budou vráceny kupujícímu. Nedostatečně zaplacena objednávka: Objednávka bude zrušena a platba bude vrácena kupujícímu. Pozdě zaplacena objednávka: Objednávka bude zrušena a platba bude vrácena kupujícímu. V případě že EXTENSIONS II., s.r.o. ani BitPay není schopen ověřit legitimitu Bitcoin transakce, objednávka bude zrušena. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.fashion-lucullus.cz

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Abychom mohli v co největší míře plnit Vaše požadavky, přání a následně Vám je i byli schopni splnit podle Vašich představ a očekávání, proto potřebujeme znát Vaše osobní údaje. Shromážděné údaje následně využíváme na podporu a prohlubování co nejlepších vztahů mezi Vámi a naší společností EXTENSIONS II., s.r.o. K tomu, aby se nám tento náš záměr dařil co nejlépe plnit, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Způsobem, kterým se snažíme od Vás tyto údaje nabýt, je při vytváření objednávky na naší webové stránce. Automaticky jste tak zaregistrován v našem systému. Máme k dispozici Vaše jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. Společnost EXTENSIONS II., s.r.o. se během celého tohoto procesu řídí platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami.

PROČ OD VÁS POTŘEBUJEME TYTO ÚDAJE?

Osobní údaje se především využívají na elektronické vyřizování Vaší objednávky, na správné doručení zboží z Vaší objednávky, jakož i na přijetí, zúčtování plateb, které od Vás přijímáme a v neposlední řadě ke komunikaci s Vámi ohledně Vaší objednávky. Tyto úkony tvoří velmi podstatnou a nedílnou součást naší práce. Pro marketingové účely naší společnosti EXTENSIONS II., s.r.o. jsou Vaše osobní údaje také využívány, jakož i na tvorbu různých statistik, které jsou však sestavovány pouze na interní záměry naší společnosti. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám s výjimkou subdodavatelů a zprostředkovatelů, avšak jde pouze o ty údaje, které se podílejí na nezbytném a úspěšném zrealizování Vaší objednávky a její následné dodávky. K tomuto se společnost EXTENSIONS II., s.r.o. zavazuje.

JAK ZMĚNIT, AKTUALIZOVAT, ODSTRANIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Naši zákazníci mohou své poskytnuté osobní údaje kdykoliv editovat po přihlášení se do svého účtu, nebo formou písemné žádosti, kterou je třeba poslat na naši e-mailovou adresu office@seamless1.sk. Po tomto úkonu budou následně smazány Vaše osobní údaje z databáze společnosti EXTENSIONS II., s.r.o., která je již dále nebude zpracovávat. V případě, že si již nepřejete na Váš e-mail dostávat newsletter od naší společnosti EXTENSIONS II., s.r.o., můžete se bezplatně odhlásit kliknutím na 'zrušit odběr' v dolní části newsletteru. CO JSOU TO COOKIES A JAKÝ MAJÍ PRO NÁS VÝZNAM? Cookie je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky. Společnost EXTENSIONS II., s.r.o. využívá tyto tzv. cookies soubory na zlepšení a zjednodušení Vaší návštěvy na naší stránce www.seamless1.sk. Nejsou využívány naší společností pro uložení Vašich osobních informací a stejně je ani nesdílíme s třetí stranou. Pomocí souborů cookies získáváme údaje jako je počet navštívení naší stránky, celkový počet zákazníků, tak se tímto způsobem informujeme jaký druh zboží na internetu nakupujete a tak Vám následně můžeme nabídnout Váš hledaný produkt se zvýhodněnou cenou např. pomocí newsletteru. Soubory cookies je pro internetový nákup třeba mít ve svém prohlížeči povoleny.